Naszym znakiem rozpoznawczym jest wszechstronno�� i kompleksowe podej�cie do bogatego spektrum form reklamy internetowej, kt�re umiemy ��czy� w sp�jn� ca�o��. Zapraszamy Pa�stwa do zapoznania si� z nasz� ofert�. KREACJE FLASH Wsp�czesna reklama internetowa nie mo�e si� oby� bez technologii Flash. Stwarzaj�c idealne warunki do uczestnictwa w interaktywnym przekazie, narz�dzie to daje niemal nieograniczone mo�liwo�ci dotarcia do odbiorcy - a wi�c tak�e potencjalnego klienta. Mo�liwo�ci, jakie daje Flash, wykorzystujemy do maksimum. Jeste�my gotowi stworzy� dla Pa�stwa dowolny rodzaj reklamy - przy czym zapewniamy kompleksow� realizacj� projektu, poczynaj�c od scenariusza, a ko�cz�c na przedstawieniu Pa�stwu gotowej do wdro�enia kreacji. W zakres naszej us�ugi wchodz�: opracowanie koncepcji reklamy (copywriting), wykonanie szaty graficznej, oprogramowanie, skomponowanie oprawy muzycznej, pod�o�enie g�osu lektora. Oferujemy m. in.: - banery reklamowe (w tym r�wnie� interaktywne - zawieraj�ce minigry) - filmy i filmiki animowane w stylu cartoon - gry - e-kartki (w tym r�wnie� interaktywne) - animacje instrukta�owe - prezentacje multimedialne GRAFIKA Najbardziej efektywnym narz�dziem oddzia�ywania wsp�czesnej reklamy jest obraz. Zajmujemy si� profesjonalnym tworzeniem grafiki zar�wno dla potrzeb publikacji internetowych, jak i drukowanych. Tworzymy unikaln�, autorsk� grafik� w dowolnie wybranej przez Klienta stylistyce - cartoonowej, realistycznej lub artystycznej, zale�nie od Pa�stwa oczekiwa�. Grafika u�ytkowa na potrzeby stron www i aplikacji elektronicznych r�wnie� nie ma przed nami tajemnic. W zakres naszej oferty wchodz� m. in.: - identyfikacja wizualna firmy - projekty logotyp�w - oprawa graficzna stron internetowych - oprawa graficzna aplikacji e-learningowych (r�wnie� dla dzieci) - ilustracje do ksi��ek oraz tekst�w publikowanych w sieci (r�wnie� dla dzieci) MUZYKA Dobrze harmonizuj�ca z tre�ci� przekazu oprawa muzyczna i d�wi�kowa mo�e znacz�co wzmocni� wp�yw reklamy na odbiorc�. Proponujemy Pa�stwu oryginaln�, niepowtarzaln� muzyk� w dowolnym stylu, dopasowan� do indywidualnych potrzeb i upodoba� Klienta. Jazz, rock, elektronika, muzyka klasyczna i filmowa - spe�nimy ka�de oczekiwanie. Oferujemy: - autorskie kompozycje muzyczne, tworzone na specjalne �yczenie klienta zgodnie z jego okre�lonymi wymaganiami - ilustracje muzyczne i efekty d�wi�kowe do stron internetowych, prezentacji multimedialnych, aplikacji e-learningowych, gier, film�w reklamowych, event�w itp. COPYWRITING Ka�da reklama zaczyna si� od pomys�u. Sama idea to jednak nie wszystko. Aby reklama by�a skuteczna, musi mie� solidn� podstaw� w postaci dobrze przemy�lanej koncepcji. Opracujemy dla Pa�stwa efektywn� strategi� reklamy w dowolnej formie, zgodnej potrzebami i oczekiwaniami Waszymi oraz Waszych klient�w. Namalujemy Wasz �wiat, odpowiednie damy rzeczy s�owo... Nasza oferta: - tworzenie od podstaw koncepcji reklam internetowych, poczynaj�c od baner�w, poprzez gry i animacje interaktywne, a ko�cz�c na zaawansowanych prezentacjach multimedialnych - tworzenie tekst�w do stron internetowych, prezentacji multimedialnych, hase� reklamowych itp. - tworzenie tekst�w do publikacji dla dzieci (w tym r�wnie� rymowanki, szarady, krzy��wki edukacyjne itp.) - korekta i redakcja tekst�w